USAID-ov Projekat saradnje za ekonomski razvoj

JEDINSTVENI PRAVILNIK O PDV – zašto je ovaj propis toliko važan za privredu Srbije?

Godinama unazad srpska privreda suočava se sa izazovom obimne regulative i problemom velikog broja
pravilnika kojima je uređena oblast poreza na dodatu vrednost (PDV). U Beloj knjizi Saveta stranih
investitora u poreskim reformama iz oblasti PDV-a, ovaj problem zauzima prvo mesto.

Do sada, sistem PDV-a je bio uređen Zakonom o PDV-u, 27 pravilnika kojima se razrađuju pojedini instituti PDV-a, kao i tri uredbe kojima se propisuju posebna pitanja iz oblasti PDV-a. Dodatno, ovi propisi su propraćeni sa preko 6.000 mišljenja Ministarstva finansija, što dodatno usložnjava primenu PDV propisa. Suštinski, za bilo koje pitanje iz oblasti PDV-a, poreskom obvezniku nije dovoljno samo da konsultuje Zakon o PDV-u, već mora da pronađe u kojem pravilniku je konkretno pitanje detaljnije regulisano, zatim da proveri da li je Ministarstvo finansija izdalo mišljenje po tom pitanju, i na kraju da konsultuje praksu Poreske uprave. Tek nakon ovih koraka, može se reći da je obveznik sa dužnom pažnjom primenio propise iz oblasti PDV-a. Prema globalnim istraživanjima, komplikovana poreska regulativa košta poreske obveznike dodatno vreme da ispune sve svoje poreske obaveze, i to za više od jedne trećine (istraživanje PwC konsultantske kompanije, Paying Taxes - The compliance burden). Stoga je, objedinjavanje svih pravilnika iz oblasti PDV-a, kao i njihovo unapređivanje, je bilo nužno i značajno rešenje koje će srpskoj privredi uštedeti značajno vreme i olakšati ispunjavanje obaveza u sistemu PDV-a. Ministarstvo finansija je godinama nameravalo da izradi jedinstven Pravilnik o PDV-u, ali je momenat za obavljanje ovog obimnog i kompleksnog posla konstantno odlagan. USAID-ov Projekat saradnje za ekonomski razvoj je ponudio podršku Ministarstvu finansija u izradi jedinstvenog Pravilnika. Uz pomoć poreskih stručnjaka iz konsultantske kompanije Deloitte, za devet meseci pripremljen je Predlog jedinstvenog Pravilnika o PDV-u.

O zahtevnosti i obimu ovog posla govore brojke i oblasti PDV-a u kojima se radilo. Zajedno sa Ministarstvom finansija, tim stručnjaka je objedinio 27 pravilnika o PDV-u u jedinstveni propis kojim se sprovode odredbe Zakona o PDV-u. Prema našim nalazima, stručni tim je pregledao oko 1.760 odredbi postojećih pravilnika o PDV-u sadržanih u oko 300 članova. Ukupno je izvršeno 350 intervencija na 266 odredbi (intervencija označava izmenu, dopunu ili brisanje određene odredbe). Intervencije su obuhvatile: pojašnjenja (rešavanje problema u tumačenju postojeće odredbe njenim izmenama ili izradom nove odredbe koja pojašnjava pitanja iz prakse ); pojednostavljenje (neki postupak iz oblasti PDV-a je pojednostavljen); i normativno-tehničko usklađivanje (prilagođavanje ili brisanje odredbi iz postojećih pravilnika o PDV-u u cilju pripreme normativnog teksta jedinstvenog Pravilnika o PDV-u). Od ukupnog broja intervencija, najbrojnije su činila pojašnjenja odredbi (49,71%); normativno-tehničko usaglašavanje teksta se odnosilo na 30% odredbi; i 20,29% intervencija je dovelo do pojednostavljenja procedura i postupaka iz PDV-a.

Iz navedenog se može videti da izrada jedinstvenog Pravilnika o PDV nije obuhvatila samo spajanje i normativno usklađivanje 27 pravilnika u jedan podzakonski akt, iako bi i takav posao mogao da se smatra velikim poduhvatom i krupnim korakom u unapređenju regulatornog okvira PDV sistema u Srbiji. Kao krajnji rezultat, naša zemlja je dobila jedinstveni Pravilnik o PDV-u kojim se uvode brojna unapređenja u sistemu PDV-a, kroz pojašnjenja nedoumica koje su postojale u praksi i pojednostavljenje određenih postupaka za PDV obveznike i poreske organe.

Najviše intervencija je izvršeno u oblastima utvrđivanja i izmene PDV osnovice, zamene dobara u garantnom roku, ispravke odbitka prethodnog poreza, prenosa imovine bez naknade, usluga u oblasti građevinarstva, usluga u vezi sa nepokretnostima, kao i lizinga i zakupa dobara. Najmanje promena bilo je u oblasti PDV evidencija, postupaka registracije u sistem PDV-a, povraćaja PDV[1]a i primeni posebne stope PDV-a, prvenstveno jer većina pitanja u ovim oblastima zahteva prethodne izmene zakona o PDV-u ili drugih propisa za koje Ministarstvo finansija nema ovlašćenje da izvrši izmene i dopune, kao što su posebne uredbe. Kako da se poreski obveznici pripreme za novi Pravilnik o PDV-u? Imajući u vidu važnost ove teme i potrebu da se privredi pomogne u boljem razumevanju regulatornih propisa i trendova, Ministarstvo finansija i USAID-ov Projekat saradnje za ekonomski razvoj sproveli su niz aktivnosti. Javna diskusija na ovu temu sa osvrtom na najvažnija pitanja i nedoumice iz ove oblasti, održana je u junu prošle godine, a njen snimak dostupan je na sledećem linku.

Pripremljen je i materijal za poreske obveznike kako bi se što bolje upoznali i pripremili za primenu Pravilnika. Pored toga, objavljen je i detaljan vodič za primenu PDV-a za mala i srednja preduzeća, kako bi MSP poreski obveznici mogli lako i brzo da nađu odgovore na pitanja primene određenih instituta Zakona o PDVu, naučili specifičnosti primene PDV-a za pojedine sektore, ali i imali pri ruci praktičan alat koji će im pomoći kako da u praksi usklade poslovanje sa PDV propisima i dobro se pripreme za PDV kontrole. PDV sistem u Srbiji je detaljno uređen i strogo kontrolisan, jer predstavlja jedan od najznačajnijih javnih prihoda državnog budžeta. Stoga, PDV obveznici moraju dobro poznavati ovaj sistem, kako bi u potpunosti koristili pogodnosti koje im on pruža. Jedinstveni Pravilnik o PDV-u je zato veoma bitan propis, koji sistematizuje i objedinjuje regulativu iz 27 pravilnika, pojašnjava određene nedoumice u primeni PDV pravila i olakšava obveznicima da usklade poslovanje sa pravilima PDV sistema. Iz ovih razloga, bilo je od ključne važnosti da se ovakav propis, iako je u pitanju podzakonski akt za koji nije predviđena obaveza sprovođenja javne rasprave, komunicira sa poreskim obveznicima, kako njegovo stupanje na snagu ne bi uzrokovalo gubljenje vremena obveznicima za prilagođavanje, ali i kako bi se dala prilika obveznicima da se izjasne o problemima u primeni koje su oni uočili i predlože izmene kojima bi se PDV materijal mogla unaprediti kroz ovu značajnu materiju poreza. Jedinstveni Pravilnik o PDV-u je stupio na snagu 22. aprila, a primenjuje se od 1. Jula ove godine.

Latest news
TOP