USAID Projekat saradnje za ekonomski razvoj

Podugovori

USAID Projekat saradnje za ekonomski razvoj (Projekat) je četvorogodišnja aktivnost koja ima za cilj da poboljša uslove poslovanja u Srbiji i podstakne ekonomski razvoj. Projekat uspostavlja saradnju sa relevantnim akterima iz privatnog i javnog sektora, čiji rezultati će stvoriti prilike za rast i razvoj malih i srednjih preduzeća u Srbiji.

Centralni fokus Projekta je stimulisanje promena kroz identifikovanje uzroka problematičnih ponašanja koja doprinose preprekama u poslovnom i finansijskom
okruženju kao i predstavljanje metoda za “menadžment promena” koje će dovesti do promena unutar institucija i pojedinaca.

Osnovni cilj podugovora je da identifikuje partnere Projekta koji mogu da olakšaju postizanje ciljeva Projekta i da obogate spektar aktivnosti inovativnim perspektivama, podrže i poboljšaju rast kapaciteta srpskih malih i srednjih preduzeća za rast kao i da ohrabre saradnju i javno-privatni dijalog.

Organizacije koje mogu da se prijave na konkurse za dodelu podugovora:

• Registrovane neprofitne, komercijalne i nevladine organizacije

• Poslovne asocijacije i komore, regionalne razvojne agencije, obrazovne institucije;

Organizacije koje se mogu kvalifikovati moraju takođe ispuniti sledeće uslove:

• Dokazati da su sposobne da doprinesu ostvarivanju ciljeva USAID Projekta saradnje za ekonomski razvoj i sprovode predložene aktivnosti u skladu sa USAID i Cardno politikama i praksama;

• Pokazati integritet u pogledu finansijskog, administrativnog i tehničkog menadžmenta i to u obliku sistema mehanizama kontrole kojima se štite sredstva i sprečavaju zloupotrebe i nenamensko trošenje;
• Potpisati sve obavezne potvrde;

Podugovori su važni mehanizmi za izgradnju partnerstava i mreža sa ključnim akterima. Projekat će objavljivati pozive za dostavljanje predloga projekata na veb strani www.saradnja.rs radi podrške realizaciji tehničkih aktivnosti, umrežavajući sve ključne učesnike koji će doprineti koordinisanoj podršci za srpska mikro, mala i srednja preduzeća, kulturi javno-privatnog dijaloga, izgradnje kapaciteta i poboljšanju poslovnog okruženja.
Poslednje vesti
TOP