O NAMA

USAID-ov Projekat saradnje za ekonomski razvoj

USAID-ov Projekat saradnje za ekonomski razvoj je četvorogodišnja aktivnost koja ima za cilj da poboljša uslove poslovanja u Srbiji i podstakne ekonomski razvoj.

Osnovne informacije

Projekat uspostavlja saradnju sa relevantnim akterima iz privatnog i javnog sektora, čiji rezultati će stvoriti prilike za rast i razvoj malih i srednjih preduzeća u Srbiji.

Aktivnosti Projekta će biti fokusirane na poboljšanje uslova poslovanja kroz pojednostavljenje regulatornih procedura i njihovu standardizaciju. S druge strane, Projekat se koncentriše i na povećanje broja i obima finansijskih proizvoda dostupnih malim i srednjim preduzećima u Srbiji.
Kroz identifikovanje promena koje povoljno utiču na stabilnost i predvidivost uslova poslovanja, Projekat neguje i promoviše kulturu javno-privatnog dijaloga, poverenja i saradnje između javnog sektora i preduzetnika.

Aktivnosti Projekta započete su u januaru 2018.

Aktivnosti

Poslovno okuženje
Projekat će se baviti poboljšanjem uslova poslovanja kroz pojednostavljenje regulatornih okvira koji se primenjuju na preduzeća na državnom i lokalnom nivou, kao i standardizaciju i nadzor primene tih okvira, posebno u domenima poreske administracije i inspekcijskog nadzora.

Finansiranje malih i srednjih preduzeća
Projekat će identifikovati i podržati nova kretanja u domenu finansiranja malih i srednjih preduzeća, i to tako što će u svoje aktivnosti uključiti obe strane problematike finansiranja:
(1) poboljšanje i proširenje obima i dostupnosti finansijskih proizvoda;
(2) poboljšanje u finansijskim veštinama i metodama upravljanja preduzećem.


Projekat će se, pored navedenih aktivnosti, baviti i osnaživanjem i promovisanjem kulture saradnje i javno-privatnog dijaloga. Ovaj cilj će se ostvarivati kroz pilot projekte osmišljene da grade kapacitete relevantnih aktera i partnera za javno-privatni dijalog.

Partneri projekta će graditi lokalne mreže i asocijacije koje će svoje probleme moći adekvatno da iznesu donosiocima odluka, razmotre njihovo rešavanje i podrže implementaciju reformi.

Na ovaj način Projekat će pomoći identifikaciju problematičnih matrica ponašanja, nedostatka komunikacije kao i faktora koji doprinose regulatornim i finansijskim preprekama za poslovanje.

Projekat će uvesti i primeniti široku paletu aktivnosti i alata koji stimulišu promenu stavova i ponašanja, kako u institucijama, tako i kod pojedinaca.

Ključne činjenice

Presentation at London Regulatory Conference 2018
August 2018
Projekat će raditi sa relevantnim akterima na nacionalnom nivou – državnim institucijama, “grassroots” asocijacijama kao što je Mreža Inspektora Srbije, poslovnim udruženjima, neformalnim udruženjima preduzetnika, finansijskim institucijama i lokalnim samoupravama, sve u cilju olakšavanja šireg dijaloga i saradnje, kako bi se poboljšala predvidivost i transparentnost poslovnog okruženja.
Projekat finansira:
Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID/Srbija)
Projekat sprovodi:
Cardno Emerging Markets USA, Ltd.
Ključni partneri:
• Ministarstvo finansija;
• Ministarstvo ekonomije;
• Inspektorati u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike, Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Ministarstvu poljoprivrede i Ministarstvu zdravlja;
• Republički sekretarijat za javne politike;
• Poreska uprava;
• Narodna Banka Srbije;
• Poslovna udruženja, naročito malih i srednjih preduzeća;
• Bankarske i druge asocijacije.
Gde radimo:
Širom zemlje
Trajanje projekta:
od januara 2018. do januara 2022.
Ukupna vrednost
$8,772,969
Poslednje vesti
TOP