Ljudi

Dragana Stanojević

Dragana Stanojević je direktor Projekta za bolje uslove poslovanja koji finansira USAID. Dragana je tokom svoje profesionalne karijere radila kao pravni savetnik, u advokatskoj kancleariji specijalizovanoj za privredno pravo, kao šef pravne službe i konsultant za privredno pravo u domaćim  i međunarodnim advokatskim kancelarijama, kompanijama i organizacijama. Pre dolaska na Projekat za bolje uslove poslovanja bila je zamenik direktora na USAID Programu za unapređenje stečaja i izvršenja.

Dragana ima dugogodišnje iskustvo u oblasti privrednog prava i regulatorne reforme, kao i  u implementaciji zakona i propisa, naročito u postupcima stečaja,  izvršenja i sredstava obezbeđenja. Na Programu za bolje uslove poslovanja zadužena je za koordinaciju svih aktivnosti projekta i deo je tima koji određuje strateški razvoj projekta i upravlja svim projektnim aktivnostima neophodnim za postizanje ciljeva projekta. Dragana je diplomirala na Pravnom fakultetu u Beogradu i licencirani je stečajni upravnik.

 

Dušan Vasiljević

Dušan Vasiljević je zamenik direktora Projekta za bolje uslove poslovanja koji finansira USAID. Različite aktivnosti na polju reforme politike i aktivizma u Srbiji predvodi od 2002. godine, i to u prvom redu u obastima poslovne regulative, privrednog razvoja i lokalne i javne uprave. Radove o ovim oblastima objavio je u više knjiga i drugih publikacija. Dušan je stekao iskustvo u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini kao konsultant na više projekata koje su organizovali USAID, Svetska banka, EU, Savet evrope i druge organizacije. Dušan je završio Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, gde je dve godine i radio kao asistent na predmetu Javna uprava. Dušan je bio savetnik predsednika Narodne skupštine Republike Srbije i ministra životne sredine i prostornog planiranja u Vladi Srbije.

 

Majda Sedej

Majda Sedej je direktor tima za makroekonomsku politiku i upravljanje javnim finansijama na USAID Projektu za bolje uslove poslovanja. Zadužena je za pružanje podrške Ministarstvu finansija i privrede u pogledu različitih aspekata reforme budžetskog procesa. Na Univerzitetu Fordem (Fordham) u Njujorku je stekla zvanja mastera iz ekonomije i političke ekonomije i razvoja, a na Univerzitetu u Novom Sadu diplomirala informatiku. Radila je u Srbiji i Tanzaniji na pripremi i sprovođenju projekata USAID i UNDP u oblastima podsticanja ekonomskog razvoja, povećanju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća i uvođenju novih finansijskih instrumenata.

 

Milan Stefanović

Milan Stefanović je ekspert za privrednu regulativu i ekonomsko upravljanje na Projektu za bolje uslove poslovanja koji finansira USAID. Milan je pravnik sa položenim pravosudim ispitom i stručnjak u oblasti poslovnog prava i reforme propisa. Radio je u pravosuđu, advokatskim kancelarijama, preduzećima, javnom sektoru i Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao i kao pravni konsultant za više međunarodnih projekata u vezi sa pravnim okvirom za poslovanje i finansije. Među oblastima za koje se specijalizovao su poslovno pravo, reforma propisa, razvoj preduzetništva, i ekonomsko, privredno i finansijsko pravo. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu magistrirao je poslovno pravo, dok je osnovne studije prava završio na Pravnom fakultetu u Novom Sadu.

 

Sandra Rodić

Sandra Rodić je ekspert za razvoj finansijskog tržišta na Projektu za bolje uslove poslovanja koji finansira USAID. Iskustvo je stekla stručnim radom od preko osam godina na polju finansija. Tokom poslednjih pet godina stekla je iskustvo u oblasti srpskih, balkanskih i globalnih tržišta kapitala. Sandrino uže polje stručnosti je razvoj strategija za upravljanje portfolijima kapitala. Pre nego što je postala menadžer portfolija radila je tri godine kao finansijski konsultant odgovoran za izradu dju dilidžensa i procena vrednosti preduzeća. Dobitnik je jedne od prvih dozvola portfolio menadžera koje je izdala Komisija za hartije od vrednosti. Sandra je koautor knjige „Osnovni principi korporativnog upravljanja“ u izdanju Beogradske berze. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

 

Strahinja Mitrovski

Strahinja Mitrovski je specijalista za komunikacije na Projektu za bolje uslove poslovanja koji finansira USAID. Strahinja je počeo da stiče iskustva iz oblasti odnosa sa javnošću u agenciji za odnose s javnošću McCann Erickson, gde je radio na osmišljavanju i sprovođenju kampanja korporativnog i brend identiteta za međunarodne klijente kao što su The Coca-Cola Company, Carslberg i Pernod Ricard. Takođe je radio i u industriji osiguranja, gde je stekao važno iskustvo o finansijskom sektoru i ekonomskim pitanjima u Srbiji. Strahinja je profesor španskog jezika i hispanske književnosti.

 

Nataša Tapušković

Nataša Tapušković je analitičar tima za ekonomsko i fiskalno upravljanje na Projektu za bolje uslove poslovanja koji finansira USAID. Diplomirala je makroekonomske analize i projekcije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Pre nego što se pridružila timu Projekta radila je kao ekonomista u Savetu za regulatornu reformu. Sarađivala je na projektu Sveobuhvatne reforme propisa i radila na reviziji analiza efekata propisa (AEP) u više oblasti, kao što su privreda, regionalni razvoj, javno-privatna partnerstva, društvena politika, elektronska uprava i javni registri.

 

Vladimir Jovanović

Vladimir Jovanović je analitičar tima za razvoj finansijskog tržišta na Projektu za bolje uslove poslovanja koji finansira USAID. Diplomirao je 2005.god. na MIM – Manhattan Institute of Management u Budimpešti. Pre nego što se pridružio BEP timu, radio je skoro dve godine u predstavništvu američke kompanije TYCO Healthcare u Beogradu kao predstavnik prodaje, a nakon toga je bio zaposlen u Privrednoj Banci Beograd a.d. kao viši stručni saradnik u sektoru Privrede, gde je stekao iskustva o finansijskom tržištu Srbije.

 

Tanja Stojković

Tanja Stojković je rukovodilac zadužen za operacije i finansije na Projektu za bolje uslove poslovanja koji finansira USAID. Već sedam godina radi kao finansijski i adminstrativni ekspert na raznim projektima koje finansira USAID. Stekla je izuzetno iskustvo u pogledu administrativnih i finansijskih propisa USAID-a. Organizovala operativne kancelarijske funkcije i upravljala njima, rukovodila radom kancelarijskog osoblja i upravljala opremom i finansijama, bavila se procedurama iz oblasti ljudskih resursa i koordinirala i vodila brojna studijska putovanja, programe obuke i druge događaje u zemlji i inostranstvu.

 

Saša Jelić

Saša Jelić je specijalista za operativne poslove i IT na Projektu za bolje uslove poslovanja koji finansira USAID. Pre nego što se pridružio firmi Cardno bio je deo tima za IT na Projektu reforme stečajnog i izvršnog postupka koji je finansirao USAID, gde je igrao aktivnu ulogu u projektovanju Sistema za automatizovano vođenje stečajeva i elektronsko izveštavanje, Sistema za procenu rizika i nadzor nad radom stečajnih upravnika i internet portala za stečajne upravnike. Sa samo 22 godine postao je šef odseka za IT jedne od najvećih srpskih firmi za oglašavanje na internetu.

 

Duška Medić

Duška Medić je specijalista za monitoring i evaluaciju na USAID Projektu za bolje uslove poslovanja. Diplomirala je na odseku za organizacionu komunikaciju na univerzitetu Fajfer (Pfeiffer) u Šarlotu, Severna Karolina, SAD. Pre nego što je počela da radi za BEP, u kancelariji organizacije World Learning u Beogradu bila je zadužena za program razmene UGRAD, dok je pre toga radila na poziciji koordinatora programa obuke učesnika studijskih putovanja u organizaciji USAID i u tom svojstvu koordinirala, pratila i organizovala brojna međunarodna studijska putovanja, seminare, programe obuke i druge događaje. Duška je tokom svoje karijere sticala iskustvo na sve odgovornijim položajima u pogledu pružanja različitih vrsta logističke podrške, izveštavanju, istraživanju, monitoringu, razvoju i administraciji.

 

Uroš Vasiljević

Uroš Vasiljević je prevodilac na USAID Projektu za bolje uslove poslovanja. Iskustvo je stekao radeći preko deset godina za više razvojnih projekata u Srbiji koje su finansirali USAID, Svetska banka i UN; radio je ili i dalje radi za Međunarodni monetarni fond, Delegaciju EU u Srbiji, Narodnu skupštinu Republike Srbije, OEBS, Fond za razvoj ekonomske nauke i brojne druge institucije, organizacije, preduzeća i pojedince.

Uroševa specijalnost su simultano i konsekutivno prevođenje na konferencijama i drugim događajima, kao i pismeno prevođenje, naročito u oblastima ekonomije, biznisa, politike i prava. Uroš je engleski jezik i književnost diplomirao 2002. godine na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

 

Aleksandar Zarić

Aleksandar Zarić je stručnjak na USAID Projektu za bolje uslove poslovanja koji implementira Cardno Emerging Markets. Na Projektu, Aleksandar predvodi aktivnosti usmerene ka poboljšanju efikasnosti izvršenja presuda, a njegove nadležnosti obuhvataju izradu nacrta zakona i podzakonskih akata, definisanje i implementaciju treninga za izvršitelje i nosioce pravosudnih funkcija, kao i razvoj i implementaciju plana za edukaciju preduzetnika i malih preduzeća i njihovih pravnih savetnika na teme vezane za novi sistem izvršenja. Takođe, Aleksandar je angažovan i na aktivnostima koje se tiču kreiranja profesije procenitelja vrednosti nepokretnosti, formulisanja regulative za poslovanje ne-bankarskih finansijskih instituticija, i na drugim aktivnostima vezanim za poboljšanje pristupa izvorima finansiranja za mikro, mala i srednja preduzeća.

Pre dolaska na Projekat 2013. godine, Aleksandar je bio direktor odeljenja za pravne poslove i compliance u kompaniji za region Balkana (Srbija, Makedonija, Crna Gora, i Bosna i Hercegovina) KBC Securities, koja se bavi investicionim aktivnostima kao deo KBC grupe.

 

Jovana Stefanović

Jovana Stefanović je mlađi analitičar u timu za Regulatorne reforme u privredi na USAID Projektu za bolje uslove poslovanja. Diplomirala je pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu. Trenutno pohađa master studije iz oblasti korporativnog i organizacionog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta Union. Pre nego što se pridružila BEP timu, provela je dve godine u privatnom sektoru gde je radila u oblasti marketinga.  

 

Alan Kovacevic

Alan Kovačević je mlađi analitičar u timu za razvoj finansijskog tržišta na Projektu za bolje uslove poslovanja koji finansira USAID. Prethodno, Alan je radio u oblasti ekonomskih istraživanja i savetovanja u Centru za visoke ekonomske studije (CEVES), USAID Projektu za bolje uslove poslovanja, i Centru za poslovna i ekonomska istraživanja Univerziteta u Arkanzasu, SAD. Kao jedan od najboljih studenata i mladih lidera, Alan je proveo školsku godinu 2013/14 kao stipendista američkog Stejt departmenta, studirajući međunarodnu ekonomiju na Univerzitetu u Arkanzasu, Sam Valton školi biznisa, u Fejetvilu, Arkanzas. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru Međunarodne finansije.

 

Jovana Koloski

Jovana Koloski je mlađi analitičar tima za ekonomsko i fiskalno upravljanje na Projektu za bolje uslove poslovanja koji finansira USAID. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na smeru Mikroekonomska analiza i trenutno je student master studija na istom fakultetu na smeru Ekonometrija. Pre nego što se pridružila BEP timu, radila je u sektoru osiguranja i bila angažovana u oblasti makroekonomskih istraživanja i procesu izrade republičkog budžeta u nekoliko državnih organa.

 

  

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija