Monitoring i evaluacija Projekta za bolje poslovno okruženje koji finansira USAID

Projekat za bolje uslove poslovanja koji finansira USAID koristi tehnike merenja ostvarenih rezultata i evaluacije kao osnovne instrumente upravljanja projektom.

Plan za merenje ostvarenih rezultata predstavlja ključni mehanizam za planiranje, upravljanje i dokumentiranje prikupljenih podataka. Njime se doprinosi delotvornosti sistema za merenje ostvarenih rezultata tako što se osigurava redovno i ažurno prikupljanje uporedivih podataka. Takvi podaci su neophodni za ostvarenje kredibilnog i korisnog pristupa upravljanju zasnovanog na rezultatima. U tom smislu će monitoring rezultata Projekta omogućiti: 1) delotvorno donošenje odluka u procesu upravljanja, uključujući i odabir aktivnosti u koje će se uložiti projekta sredstva; 2) odgovornost za postizanje ciljeva i rezultata; 3) učenje i korigovanje, i 4) dokumentiranje rezultata koji se mogu pripisati radu Projekta i izveštavanje o njima.

Planom upravljanja Projektom opisana je procedura za nadzor, evaluaciju i merenje rezultata rada Projekta; ovaj plan predstavlja mehanizam za praćenje napretka u ispunjenju svakog od zadataka definisanih u Projektnom zadatku i godišnjim planovima rada. Projektnim zadatkom predviđeno je pet ključnih međurezultata i podrezultata:

  • poboljšanje poslovnog okruženja,
  • efikasnija poslovna regulativa,
  • poboljšanje makroekonomskog okruženja,
  • poboljšanje fiskalne politike, i
  • razvoj finansijskih tržišta.

Plan upravljanja projektom osmišljen je tako da se njime prati napredak u realizaciji svakog od međurezultata. Svim indikatorima za merenje međurezultata i podrezultata evaluira se materijalni uticaj Projekta po isteku petogodišnjeg perioda, budući da se planom upravljanja projektom predstavljaju ciljevi, indikatori, merne jedinice, metodologija za prikupljanje podataka, raspored prikupljanja podataka, polazne osnove i konačne ciljeve tokom čitavog petogodišnjeg perioda trajanja Projekta.

Indikatori Projekta odabrani su iz više izvora koji se koriste za merenje efikasnosti u oblastima relevantnim za strateške ciljeve USAID-a, i obuhvataju: konkurentnost, jednostavnost poslovanja; sofisticiranost finansijskog tržišta, i ulaganja. Među izvorima su indikatori globalne konkuretnosti Svetskog ekonomskog foruma (World Econommic Forum), OECD, Međunarodno partnerstvo za budžet (International Budget Partnership), izveštaj Svetske banke o poslovanju (Doing Business) i indikatori javnih rashoda i finansijske odgovornosti (Public Expenditure and Financial Accountability, PEFA). Konačno, projekat će kao merila polaznih osnova i konačnih rezultata koristiti i rezultate i statističke podatke koje objavljuju Vlada Srbije i drugi izvori.

Ukupan pristup monitoringu i evaluaciji omogućava merenje rezultata i analizu, i može se opisati izrazima jednostavnost izveštavanja, efikasnost, snalažljivost i delotvornost.

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija