Grantovi

Projekat za bolje uslove poslovanja koji finansira USAID obuhvata i mehanizam ugovora za dodelu bespovratnih novčanih sredstava (grantova) do iznosa od 2,2 miliona dolara. Predviđa se dodela grantova neprofitnim, profitnim, istraživačkim i akademskim organizacijama u cilju podrške izradi analiza, održavanju konferencija i radionica, objavljivanju publikacija, sprovođenju istraživanja i organizaciji studijskih putovanja, programa obuke i drugih aktivnosti. Grantovi su takođe namenjeni i kupovini hardvera odnosno softvera namenjenog državnim i nevladinim organizacijama.

Glavni cilj Programa dodele bespovratnih novčanih sredstava je pružanje podrške kreatorima politike, predstavnicima poslovnog sektora, stručnjacima i drugima u naporima da se poboljšaju poslovno okruženje i makroekonomski okvir. Grantovima će se obezbediti tehnička pomoć i obuka za poboljšanje poslovno okruženja, pružanje podrške makroekonomskoj stabilnosti, dalji razvoj finansijskih tržišta, kao i poboljšanje i povećanje kapaciteta državnog i privatnog sektora za poslovni i finansijski menadžment.

Sledeće organizacije imaju pravo na dodelu grantova u okviru ovog programa:

  • organizacije registrovane u Srbiji i SAD (prijave organizacija iz trećih zemalja razmatraće se na pojedinačnoj osnovi);
  • neprofitne/nevladine i obrazovne ustanove i komercijalne/profitne ustanove uz jasno razumevanje da se u skladu sa ugovorom o dodeli sredstava ne isplaćuje nikakva zarada;
  • u pojedinim slučajevima i državna tela Republike Srbije mogu imati pravo na dodelu sredstava. Grantovi državnim telima odobravaće se isključivo u vidu pomoći u naturi. Na primer, grantovi državnim telima predviđeni su za nabavku hardvera odnosno softvera u cilju pružanja pomoći državnim telima da informacije i usluge pruže posredstvom interneta kako bi obezbedili jednostavnost i transparentnost procedura. U slučajevima grantova dodeljenih državnim telima Projekat za bolje uslove poslovanja obaviće nabavku u ime korisnika sredstava i primopredaju opreme u naturi.

Da bi bile u mogućnosti da koriste ova sredstva, organizacije moraju:

  • dokazati da su sposobne da doprinesu ostvarivanju ciljeva Projekta za bolje uslove poslovanja koji finansira USAID i da aktivnosti za koje dobiju sredstva sprovedu na način koji zahteva Projekat;
  • pokazati integritet u pogledu finansijskog, administrativnog i tehničkog menadžmenta i to u obliku sistema mehanizama kontrole kojima se štite sredstva i sprečavaju zloupotrebe i nenamensko trošenje;
  • potpisati sve obavezne potvrde, i
  • uzeti u obzir da se u skladu sa ugovorom o dodeli sredstava ne isplaćuje nikakva zarada.

U zavisnosti od ciljeva aktivnosti za koje se dodeljuju sredstva, pravo na dodelu sredstava mogu imati i samo lokalne odnosno regionalne organizacije. U takvom slučaju u pozivu za dostavljanje pisama o zainteresovanosti biće navedeni uslovi za sticanje prava na dodelu sredstava.

  • U okviru Programa dodele bespovratnih novčanih sredstava, pozivi za dostavljanje pisama o zainteresovanosti objavljivaće se u okviru Godišnje izjave o programu (koja će se objavljivati jednom godišnje) i Poziva za dostavljanje prijava (koji će se objavljivati više puta godišnje).

Pozivi za dostavljanje pisama o zainteresovanosti javno će se objavljivati na internet sajtu Projekta za bolje uslove poslovanja koji finansira USAID, odnosno u štampi.


 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija