Makroekonomska politika i upravljanje javnim finansijama

Projekat pruža podršku sprovođenju reformi u oblasti upravljanja javnim finansijama i donošenja mera fiskalne politike i to tako da one budu relevantne za razvoj poslovnog sektora i konkurentnosti. Projekat preduzima sledeće aktivnosti:

  • Unapređenje upravljanja javnim finansijama: Pružanje podrške Sektoru budžeta Ministarstva finansija u cilju:1) unapređenja primene programskog budžeta i merenja učinka na nivou svih korisnika državnog budžeta; 2) izrade novog informacionog sistema za pripremu budžeta; i 3) uspostavljanja procedura za izveštavanje o učinku budžetskih korisnika.

  • Unapređenje upravljanja javnim investicijama: Pružanje podrške Sektoru budžeta Ministarstva finansija u cilju pojednostavljenja procesa pripreme, ocene, prioritizacije i praćenja kapitalnih projekata. Ova aktivnost obuhvata izradu podzakonskog akta i metodologija, kao i izgradnju tehničkih kapaciteta za sprovođenje novih propisa na nivou svih državnih organa.

  • Povezivanje programskog budžeta i merenja učinka sa nacionalnim strateškim planiranjem: Podrška Sekretarijatu za javne politike i Ministarstvu finansija u cilju izrade i sprovođenja zakona o sistemu planiranja i srednjoročne metodologije planiranja. Ovaj novi propis će omogućiti potpunu integraciju procesa planiranja i izrade budžeta, kao i obezbediti da budžet odražava nacionalne prioritete.

  • Izgradnja kapaciteta i unapređenje uloge Narodne skupštine za donošenje budžetskih i ekonomskih odluka: Pružanje podrške Narodnoj skupštini u cilju njenog uključivanja u reforme programskog budžeta i srednjoročno planiranje i praćenje izvršenja budžeta, kao i za podršku analizi propisa koji se tiču privrede i finansija. Ova podrška je prevashodno usmerena na Odbor za finansije, državni budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, kao i na stručne službe Skupštine.

 

KLJUČNI REZULTATI

  • Metodologija programskog budžeta izrađena je u saradnji sa Ministarstvom finansija. Unapređeni su kapaciteti Ministarstva finansija i njegovog Sektora budžeta za sprovođenje reforme programskog budžeta.
  • Ukupno 178 direktnih budžetskih korisnika dobilo je podršku za sprovođenje programskog budžeta, što je zahtev EU čijim se poštovanjem povećavaju transparentnost i odgovornost na polju javnih finansija.
  • Pružena je podrška Sektoru za makroekonomske i fiskalne analize i projekcije Ministarstva finansija radi unapređenja makroekonomskih i fiskalnih projekcija i analiza, i to uvođenjem modela za izračunavanje strukturnog deficita i dinamičkog stohastičkog modela opšte ravnoteže za Srbiju
  • Borba protiv sive ekonomije postala je jedan od ključnih prioriteta, i to zahvaljujući studiji USAID BEP o neformalnoj ekonomiji u Srbiji.

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija