O PROJEKTU

Aktivnosti Projekta

USAID-ov Projekat saradnje za ekonomski razvoj obuhvata niz aktivnosti čiji je cilj poboljšanje uslova poslovanja za mala i srednja preduzeća u Srbiji i unapređenje mogućnosti za njihovo finansiranje. Cilj projekta je razvoj tržišnog sistema koji će kroz saradnju vlade, privatnog sektora i udruženja omogućiti stvaranje boljeg poslovnog okruženja za mala i srednja preduzeća i unaprediti njihov pristup izvorima finansiranja. Time će se povećati konkurentnost MSP sektora, što će podstaći ekonomski rast Srbije.

USAID-ov Projekat saradnje za ekonomski razvoj obuhvata niz aktivnosti čiji je cilj poboljšanje uslova poslovanja za mala i srednja preduzeća u Srbiji i unapređenje mogućnosti za njihovo finansiranje. Cilj projekta je razvoj tržišnog sistema koji će kroz saradnju vlade, privatnog sektora i udruženja omogućiti stvaranje boljeg poslovnog okruženja za mala i srednja preduzeća i unaprediti njihov pristup izvorima finansiranja. Time će se povećati konkurentnost MSP sektora, što će podstaći ekonomski rast Srbije.

Jačanje elektronske trgovine

USAID-ov Projekat saradnje za ekonomski razvoj podržava Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija u jačanju elektronske trgovine u Srbiji kroz razvoj i implementaciju sveobuhvatnih regulatornih promena i podsticaja. Važnost elektronske trgovine za privatni sektor, uključujući mala i srednja preduzeća, u digitalnom vremenu ne može se dovoljno naglasiti, kako iz perspektive dolaženja do klijenata tako i iz perspektive smanjivanja troškova. Ipak, elektronska trgovina u Srbiji i dalje je nedovoljno razvijena. USAID-ov Projekat saradnje za ekonomski razvoj zajedno sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija, eCommerce Asocijacijom Srbije, drugim poslovnim udruženjima i zainteresovanim kompanijama, zajedno radi na sprovođenju mera koje imaju najveći pozitivan uticaj na proširenje i poboljšanje elektronske trgovine u Srbiji.

Ekspertska podrška Ministarstvu finansija u unapređenju regulatornog poreskog okruženja

USAID Projekat saradnje za ekonomski razvoj pruža tehničku podršku Ministarstvu finansija u unapređenju poreskih propisa i njihove ujednačene primene u oblasti PDV-a i poreza na dobit pravnih lica. Tim stručnjaka Projekta radi na objedinjavanju podazkonskih propisa u oblasti PDV-a, izradi pravila o utvrđivanju mesta prometa usluga pruženih elektronskim putem, sprovođenju obuka za primenu podsticaja u oblasti poreza na dobit za inovativne kompanije, kao i implementaciji minimalnih standarda BEPS inicijative (Base Erosion and Profit Shifting). Kroz svoje projektne aktivnosti, Projekat pruža podršku Ministarstvu finansija u rešavanju nejasnoća u u tumačenju i primeni poreske regulative, ujednačavanju primene poreskih pravila u praksi poreskih organa, kao i podršku poreskim obveznicima da dobrovoljno ispunjavaju svoje poreske obaveze.

Istraživanje uticaja računovođa na dobrovoljno poštovanje poreskih propisa poreskih

USAID Projekat saradnje za ekonomski razvoj sprovodi istraživanje postupanja i uverenja računovođa i računovodstvenih agencija u pružanju računovodstvenih usluga poreskim obveznicima u Srbiji. Istraživanje je fokusirano na analizu potencijala računovođa da unaprede usklađenost malih i srednjih preduzeća sa poreskim propisima u Srbiji. Ovo istraživanje će pružiti uvid u ponašanje knjigovođa, njihovog postupanja u komunikaciji sa Poreskom upravom, kao način na koji pružaju računovodstvene usluge klijentima, posebno malim i srednjim preduzećima. Rezultati studije će predstaviti ključne indikatore ponašanja knjigovođa i strateške preporuke za kreiranje mera kojima se može unaprediti dobrovoljno poštovanje poreskih propisa od strane MSP. Na osnovu rezultata studije, Projekat namerava da radi na formiranju predloga mera za poboljšanje komunikacije između Poreske uprave, pružalaca računovodstvenih usluga, kao i malih i srednjih preduzeća kao poreskih obveznika.

Inspekcije i sprovođenje regulative

Projekat pruža praktičnu podršku u sprovođenju inspekcijskog nadzora zasnovanog na riziku, fokusirajući se nove pristupe i nove tehnologije u inspekcijskom nadzoru, kao i na pružanje digitalnih usluga preduzećima s ciljem da se smanji vreme i troškovi za preduzeća potrebni da bi se ispunili regulatorni zahtevi.

Podrška digitalizaciji inspekcija

E-inspektor kao sveobuhvatni sistem predviđen je da pruži vrhunsku procenu rizika zasnovanu na unutrašnjim kriterijumima rizika i nalazima stvarnih inspekcijskih poseta. Pored ovaj sistem digitalizuje sve zapise o stvarnim inspekcijskim revizijama i pruža visokokvalitetno izveštavanje i analitiku. Dobro planiranje zasnovano na riziku smanjuje broj kontrola koje neke kompanije imaju i prilagođava broj inspekcijskih kontrola stvarnom riziku. USAID-ov Projekat saradnje za ekonomski razvoj pruža podršku uvođenju novog sistema kroz razvoj kriterijuma rizika i obuke za korišćenje sistema.

Takođe, pomažemo u procesu digitalizacije posebnih registara neophodnih za odgovarajući rad E-inspektor sistema i postupka registracije.

Jačanje dobrovoljnog poštovanja propisa

  • Jačanje dobrovoljnog poštovanja propisa kroz pokretanje komunikacije između regulatora i privrednih subjekata u obliku Dana otvorenih vrata sa inspekcijama, pružajući tako priliku za direktni razgovor između inspektora i preduzeća kako bi pomogli u rešavanju regulatornih nejasnoća i razumevanju važećih pravila.
  • Jačanje dobrovoljnog poštovanja propisa kroz izradu preporuka za sprovođenje savetodavnih aktivnosti inspekcija i samoprocena usklađenosti od strane provrednih subjekata.
  • Poboljšanje usklađenosti u poslovanju putem razvoja digitalnih platformi i mrežne razmene znanja sa fokusom na odabrane industrije.
  • Poboljšanje usaglašenosti direktnim radom sa odabranim industrijama kroz ciljane obuke i izradu praktičnih vodiča.

Jačanje kapaciteta inspektora

  • Online obuka na temu inspekcijskog nadzora za Nacionalnu akademiju za javnu upravu razvija se u saradnji s OEBS kao sveobuhvatna osnovna obuka za inspektore.
  • Jačanje kapaciteta udruženja inspektora da deluje kao profesionalno udruženje kroz izgradnju web stranice i platforme za internu komunikaciju i pružanje obuke.

USAID-ov Projekat saradnje za ekonomski razvoj obuhvata niz aktivnosti čiji je cilj poboljšanje uslova poslovanja za mala i srednja preduzeća u Srbiji i unapređenje mogućnosti za njihovo finansiranje. Cilj projekta je razvoj tržišnog sistema koji će kroz saradnju vlade, privatnog sektora i udruženja omogućiti stvaranje boljeg poslovnog okruženja za mala i srednja preduzeća i unaprediti njihov pristup izvorima finansiranja. Time će se povećati konkurentnost MSP sektora, što će podstaći ekonomski rast Srbije.

Proširenje obima i dostupnosti bankarskih proizvoda MSP sektoru

Cilj ove aktivnosti projekta jeste da poboljša komunikaciju i razumevanje između banaka i predstavnika malih i srednjih preduzeća, kao i da kreira alate koji će pomoći malim i srednjim preduzećima da bolje razumeju bankarske procedure i zahteve. Očekujemo da ova aktivnost unapredi kvalitet i poveća broj zahteva za kredit koji podnose mala i srednja preduzeća, što će dovesti do povećanog kreditiranja MSP sektora. Takođe, cilj projekta je da poveća dostupnost bankarskih proizvoda namenjenih MSP sektoru, a posebno malim preduzećima što će im omogućiti bolji pristup tržištima i ostvarenje rasta.

Dobarzabanku.rs – platforma #dobarzabanku je jedinstven „online“ alat u Srbiji koji malim i srednjim preduzećima omogućava urade procenu kreditne sposobnosti i da se što bolje pripreme za dobijanje kredita od banke. Po prvi put u našoj zemlji, mala i srednja preduzeća mogu besplatno, na jednom mestu, a pre odlaska u banku, da dobiju procenu kreditnih kapaciteta svoje firme i saznaju da li su sposobni za dobijanje bankarskog kredita. Pored toga, platforma kroz edukativne video materijale pomaže malim i srednjim preduzećima da nauče i prošire znanja o svim neophodnim koracima u procesu apliciranja za bankarski kredit.

Program „Korak po korak“ – Program podrške startap firmama, socijalnim preduzećima i organizacijama civilnog društva koji sprovodi Erste banka. Projekat pruža podršku programu „Korak po korak“ kako bi startap firme uz finansijsku podršku imale pristup i mentorskoj podršci u cilju razvoja poslovanja. Odobravanjem namenskih kredita početnicima u poslovanju se pomaže da pokrenu i razviju malo preduzeće, povećaju broj zaposlenih i doprinesu razvoju lokalne zajednice. Ovaj program kombinuje bankarske proizvode sa finansijskom edukacijom i mentorstvom kako bi se pomoglo klijentima da donesu kvalitetne poslovne odluke.

Digitalna transformacija malih i srednjih preduzeća – Projekat ima za cilj da pomogne malim i srednjim preduzećima da se uključe u proces digitalne transformacije. Uvođenje digitalnih inovacija i novih poslovnih modela pomaže malim i srednjim preduzećima da postanu atraktivnija i privlačnija za finansiranje. Kroz ovu aktivnost projekat obezbeđuje malim i srednjim preduzećima niz „online“ alata i vodiča: alat za „online“ procenu digitalne zrelosti, i „online“ plan za razvoj digitalnog poslovnog modela, koji su univerzalno primenljivi na preduzeća različitih profila i delatnosti. Dodatno, organizujemo edukativne radionice koje imaju za cilj da povežu mala i srednja preduzeća sa potencijalnim investitorima i partnerima.

Programi upravljanja finansijama za mala i srednja preduzeća - Upravljanje finansijama za mala i srednja preduzeća predstavlja sveobuhvatan multidisciplinarni program, dizajniran sa ciljem da se na jednom mestu objedine i sistematizuju znanja i alati potrebni za uspešno upravljanje i sagledavanje finansija. Osnovna ideja programa je da se finansije preduzeća stave u jedan širi kontekst, kontekst upravljanja celokupnim biznisom i da se pokaže kako finansijski pokazatelji mogu postati važan saradnik u uspešnom vođenju biznisa. Takođe, ovaj program se posebno fokusira na problematiku dostupnosti i stvarnog korišćenja bankarskih proizvoda i usluga kroz povećanje transparentnosti i komunikacije između banke i malih i srednjih preduzeća. USAID-ov Projekat saradnje za ekonomski razvoj podržao je ovaj program sa namerom da mala i srednja preduzeća pomoću njega steknu praktična i korisna znanja koja će im omogućiti rast. Kao rezultat, kompanijama koje su učestvovale u ovom programu odobreno je EUR 21.35 miliona novih i adekvatno strukturisanih kredita.

Podrška razvoju regulatornog okvira za alternativne investicione fondove

Projekat je podržao Ministarstvo finansija u izradi regulatornog okvira za alternativne investicione fondove. Projekat je pružio tehničku podršku u finaliziranju Zakona o alternativnim investicionim fondovima (ZAIF), uvodeći norme predviđene Direktivom EU o društvima za upravljanje alternativnim investicionim fondovima (Direktiva AIFM). Kao rezultat uspešne saradnje, Zakon o alternativnim investicionim fondovima je usvojen u oktobru 2019. godine. Očekuje se da će ZAIF poboljšati pristup finansiranju za mala i srednja preduzeća šireći spektar dostupnih finansijskih instrumenata, posebno kada je reč o finansiranju putem „venture capital“ (VC), „private equity“ (PE) i drugih alternativnih investicionih fondova. Kako bi pomogao implementaciju ZAIF-a, USAID-ov Projekat saradnje za ekonomski razvoj pruža tehničku podršku Komisiji za hartije od vrednosti u pisanju podzakonskih akata.

Jačanje saradnje i rasta kroz finansiranje putem dokapitalizacije

Kroz ovaj program, USAID-ov Projekat saradnje za ekonomski razvoj poboljšava kapacitet malih i srednjih preduzeća (MSP) da jasno artikulišu svoje potrebe i ojačava njihovu sposobnost za lakše privlačenje sredstava finansijskih institucija kroz formu dokapitalizacije. Program se sastoji od radionica za podizanje svesti o korišćenju ovog vida finansiranja, fokus grupa za jačanje kapaciteta malih i srednjih preduzeća, sveobuhvatne obuke, monitoringa, evaluacije, kao i procesa pregovaranja sa potencijalnim investitorima. Ove aktivnosti obuhvataju MSP sektor širom zemlje. Program identifikuje osnovne uzroke ograničenja, kao i prioritete malih i srednjih preduzeća za podizanje kapaciteta radi lakšeg pristupa ovim izvorima finansiranja. Ova aktivnost ne samo da privlači pažnju različitih donosilaca odluka, već i dokazuje da je finansiranje MSP sektora putem dokapitalizacije moguće u Srbiji, što dodatno pruža podršku implementaciji reformi u oblasti poslovnog okruženja.

Uvođenje novog nebankarskog proizvoda za MSP

Studija pravnog i regulatornog okruženja za implementaciju crowdfunding-a

Kroz tri studije slučaja, USAID-ov Projekat saradnje za ekonomski razvoj sproveo je istraživanje regulatornog, pravnog i administrativnog okvira za implementaciju crowdfunding platformi u Srbiji. Analiza obuhvata kompletan pravni okvir za sprovođenje crowdfunding-a u skladu sa domaćim zakonima, kao i poslovne aspekte za svaku od tri platforme, poput regulatornih i administrativnih troškova, poreskih aspekata, problem asimetričnosti informacija, moguća rešenja u skladu sa domaćim zakonodavstvom, pravnu odgovornost platformi kao finansijskih posrednika. Pored pravnih i poslovnih aspekata, projekat procenuje kakav bi društveni uticaj, kao i uticaj na tržište imala potencijalna implementacija ovih platformi kao alternative tradicionalnim izvorima finansiranja. Kao rezultat ovih istraživanja, predstavili smo preporuke za regulatore, posrednike i ostale zainteresovane strane u vezi sa sprovođenjem potrebnih mera za implementaciju crowdfunding-a u Srbiji.

Podrška uvođenju prve crowdinvesting platforme u Srbiji

U saradnji sa kompanijom BDO, razvijamo prvu crowdinvesting platformu u Srbiji pod nazivom Ventu. Crowdinvesting je finansijsko-marketinški recept za rast malih biznisa. Kroz crowdinvesting, odnosno grupno investiranje, mnoštvo malih investitora zajedno investira u jedan (vremenom više) biznisa, a svako investira onoliko novca koliko želi. Platforma Ventu omogućava stabilnim biznisima sa dobrim proizvodima, koji prođu pravnu i finansijsku analizu i budu proglašeni dobrim kandidatima, da uz adekvatnu podršku marketinškog tima ispričaju svoju priču, postave kampanju na sajt i konkurišu za pažnju investitora. Sa druge strane, interes investitora je primarno finansijski, jer svaka kampanja donosi godišnji prinos nekoliko puta veći od štednje u banci, ali im i daje priliku da zarade i više ukoliko poslovni rezultati kompanije značajno premaše očekivanja.

NAJNOVIJE VESTI
TOP