O PROJEKTU

Ciljevi projekta

USAID Projekat saradnje za ekonomski razvoj (USAID CFG) ima tri cilja prema kojima planira svoje aktivnosti:

Cilj 1

Cilj 1 se odnosi na identifikovanje i olakšavanje onih poboljšanja koja imaju najveći potencijalni uticaj na ukupnu predvidivost i stabilnost poslovnog okruženja, investicija u privatni sektor i rasta kroz poboljšanje poslovnog okruženja i administrativne efikasnosti. Cilj 1 se sastoji od tri oblasti projektnih aktivnosti:
- Cilj 1.1: Osnaživanje poslovnog okruženja za E-trgovinu kako bi se proširili kanali prodaje za mala i srednja preduzeća (MSP). Projekat će pružiti podršku Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija u tri osnovne oblasti e-trgovine: (1) inicijalnoj proceni regulatornih, administrativnih i psiholoških barijera rasta e-trgovine; (2) podrška u kreiranju akcionog plana za uklanjanje navedenih barijera; i (3) dizajn tri pilot programa koji će testirati primenu e-trgovine kao faktora rasta MSP.
- Cilj 1.2: Smanjivanje opterećenja MSP inspekcijskim nadzorom, kroz usvajanje i implementaciju metodologije procene rizika i alata za promenu ponašanja. Projekat sarađuje sa tržišnom, poljoprivrednom, sanitarnom kao i inspekcijom rada na promeni indikatora učinka, uz usaglašavanje osnovnih ciljeva inspekcijskog nadzora. Projekat će se takođe fokusirati na privatni sektor kroz lansiranje programa saradnje između javnog i privatnog sektora i kroz promociju ocene rizika bazirane na inspekcijskom nadzoru u celini umesto na samo jednoj poseti.
- Cilj 1.3: Smanjenje opterećenja MSP poreskom administracijom. Projekat namerava da sarađuje direktno sa privatnim sektorom i Ministarstvom finansija i Poreskom Upravom u domenu nekoliko tema, sa fokusom na pojednostavljanje poreskih procedura, implementiranje procene rizika u poreskim proverama i standardizovanje poreskih praksi širom Srbije. Cilj ovih aktivnosti je da poboljšaju poresko okruženje u Srbiji za MSP kroz inicijative privatnog sektora i podršku srpskih poreskih organa u povećanju transparentnosti i efikasnosti poreskih procedura i politika.

Cilj 2

Cilj 2 se bavi razvijanjem pristupa za širenje opcija i diverziteta finansijskih usluga dostupnih MSP, kako bi im bilo omogućeno da investiraju u rast, šire poslovanje i povećaju svoju konkurentnost. Najvažniji fokus je poboljšanje pristupa izvorima finansiranja za MSP kroz identifikovanje i podržavanje poboljšanja u sistemima finansiranja MSP, kroz potencijalno rešavanje problema sa obe strane finansijskog spektra, odnosno poboljšanje korporativnog upravljanja i praksi zaduživanja kao i povećanje obima dostupnih finansijskih proizvoda. Cilj 2 se sastoji od dve oblasti projektnih aktivnosti:
- Cilj 2.1: Povećati korišćenje postojećih izvora finansiranja. Projekat će raditi na proširenju upotrebe postojećih izvora finansiranja – bankarskih proizvoda i alternativnih investicionih fondova – kroz niz aktivnosti koje kombinuju regulatorne izmene, otvaranje šansi za podsticanje investicija i demonstriranja benefita eksternog finansiranja kroz nekoliko USAID CFG Lab pilot projekata.
- Cilj 2.2: Promovisanje novih izvora finansiranja i investicija. Projekat planira da se uključi u eksplozivne tokove globalnog rasta finansijskih inovacija koji su omogućile digitalne tehnologije (fintech) i koji je već revolucionalizovao međunarodne tokove kapitala. Članovi tima Projekta su nedavno prisustvovali međunarodnoj edukaciji na ovu temu, koja je njima i ključnim akterima sa kojima sarađuju pomogla da redefinišu i osnaže svoje pristupe za korišćenje digitalnih tehnologija kao alata za pomoć MSP u pristupu finansiranju u Srbiji.

Cilj 3

Cilj 3 se sastoji od tri preklapajuća elementa, od kojih svaki korespondira i sa ciljem 1 i sa ciljem 2 kako bi postigao željenu saradnju. Ova tri elementa su:
* CFG Lab – platforma za pronalaženje ideja kroz konkurse, direktno od privatnog sektora, koja Projektu pruža mogućnost da efikasno finansira pilot koncepte i gradi mrežu potencijalnih aktivnosti;
* Komunikacija – promovisanje inicijativa za poboljšanje poslovnog okruženja i šanse za finansiranje MSP koje je omogućio Projekat; takođe, simultano, širi rad na promeni percepcija o preduzetništvu i promeni ponašanja u komunikaciji između javnog i privatnog sektora
* Uključivanje privatnog sektora i ohrabrivanje dijaloga unutar privatnog sektora – podsticanje raznovrsnih odnosa između samih firmi i korišćenje pozitivnih efekata ojačavanja udruženja u cilju organizovanja i dijaloga sa državnim institucijama kroz udruženja i asocijacije.
TOP