O PROJEKTU

Aktivnosti Projekta

Aktivnosti i inicijative Projekta planiraju se prema ciljevima Projekta, o kojima više možete saznati ovde. Ovo su neke od najvažnijih aktivnosti Projekta saradnje za ekonomski razvoj:
CFG Lab

Istraživanja sprovedena tokom prve godine Projekta otkrila su da ograničena funkcionalnost i mala stopa pripadnosti poslovnim udruženjima predstavlja veliku prepreku za sprovođenje predloženog modela predstavnika malih preduzeća (eng. Small Business Representative model). CFG Lab pruža priliku Projektu da prikupi ideje direktno od privatnog sektora, da efikasno finansira pilot koncepte, kao i da izradi levak visoko potencijalnih aktivnosti. Na ovaj način, Projekat preuzima deo rizika za testiranje novih ideja. Ideje koje se pokažu kao uspešne će biti podignute na viši nivo uz punu saradnju sa partnerima kako iz privatnog tako i iz javnog sektora. Evaulacija pilot projekata će se sprovoditi na kvartnalnom nivou i biće deo kvartalnog izveštaja koji se šalje USAID-u kao osnova za dalju diskusiju o rezultatima. Dva puta godišnje, Projekat će organizovati okupljanja partnera na kojima će se diskutovati o poboljšanju procesa. Lab partneri su u mogućnosti da predlože ideje u okviru sva tri projektna cilja.

Trenutno aktuelne CFG Lab aktivnosti su:

Pojačalo.rs

8. januara 2019. USAID Projekat saradnje za ekonomski razvoj podržao je lansiranje platforme za upravljanje znanjem za mala preduzeća i preduzetnike, Pojačalo.rs Platforma će delovati kroz podkaste i druge oblike korisnog sadržaja namenjenog osnaživanju i edukovanju malih preduzeća i preduzetnika o temama koje su ključne za njihov rast i razvoj.

Programi upravljanja finansijama za mala i srednja preduzeća

Upravljanje finansijama za mala i srednja preduzeća predstavlja sveobuhvatan multidisciplinarni program, dizajniran sa ciljem da se na jednom mestu objedine i sistematizuju znanja i alati potrebni za uspešno upravljanje i sagledavanje finansija. Osnovna ideja programa je da se finansije preduzeća stave u jedan širi kontekst, kontekst upravljanja celokupnim biznisom i da se pokaže kako finansijski pokazatelji mogu postati važan saradnik u uspešnom vođenju biznisa. Takođe, ovaj program se posebno fokusira na problematiku dostupnosti i stvarnog korišćenja bankarskih proizvoda i usluga kroz povećanje transparentnosti i komunikacije između banke i malih i srednjih preduzeća. USAID Projekat saradnje za ekonomski razvoj podržao je ovaj program kroz CFG Lab sa namerom da će mala i srednja preduzeća kroz njega uspeti da steknu praktična, korisna znanja koja će im na duže staze omogućiti rast.

Jačanje saradnje i rasta kroz finansiranje putem dokapitalizacije

Kroz ovaj program, USAID Projekat saradnje za ekonomski razvoj ima za cilj da poboljša kapacitet malih i srednjih preduzeća (MSP) da jasno artikulišu svoje potrebe, kao i da ojača njihovu sposobnost za lakše privlačenje sredstava finansijskih institucija kroz formu dokapitalizacije. Ovaj program se sastoji od radionica za podizanje svesti o korišćenju ovog vida finansiranja, fokus grupa za jačanje kapaciteta malih i srednjih preduzeća, sveobuhvatne obuke, monitoringa i evaluacije, kao i procesa pregovaranja sa potencijalnim investitorima. Ove aktivnosti će obuhvatiti MSP širom Srbije a ne samo ona iz područja Beograda. Ovaj pilot program će identifikovati osnovne uzroke ograničenja, kao i prioritete MSP za podizanje kapaciteta radi lakšeg pristupa ovim izvorima finansiranja. Ova aktivnost ne samo da će privući pažnju različitih donosilaca odluka, već će i dokazati da je finansiranje MSP putem dokapitalizacije moguće u Srbiji, što će dodatno pružiti podršku implementaciji reformi u oblasti poslovnog okruženja.

Studija upravljanja likvidnošću malih i srednjih preduzeća

Ovom studijom, USAID Projekat saradnje za ekonomski razvoj ima za cilj da poboljša korišćenje već postojećih alata za naplatu potraživanja dostupnih malim i srednjim preduzećima. Kako bismo ostvarili ovaj cilj, Projekat će razmotriti sve postojeće zakone koji imaju uticaj na likvidnost malih i srednjih preduzeća, poput Zakona o izvršenju i obezbeđenju, Zakona o parničnom postupku, Zakona o hipotekama, Zakona o posredovanju u rešavanju sporova, Zakona o stečaju, poreske i druge zakone, i identifikovati postojeće regulatorne prepreke. Projekat će zatim predložiti mere koje će podstaći naplatu potraživanja i poboljšati likvidnost malih i srednjih preduzeća. Pored toga, Projekat će uraditi analizu prikladnosti trenutne regulative i njene primene u praksi. Na osnovu ovih studija, Projekat će predstaviti set preporuka, kao i plan za poboljšanje naplate potraživanja.

Studija pravnog i regulatornog okruženja za implementaciju crowdfunding-a

Kroz 3 studije slučaja, USAID Projekat saradnje za ekonomski razvoj će sprovesti istraživanje regulatornog, pravnog i administrativnog okvira za implementaciju crowdfunding platformi u Srbiji. Analiza će obuhvatiti kompletan pravni okvir za sprovođenje crowdfunding-a u skladu sa srpskim zakonima, kao i poslovne aspekte za svaku od tri platforme, poput regulatornih i administrativnih troškova, poreskih aspekata, problem asimetričnosti informacija, moguća rešenja u skaldu sa srpskim zakonima, pravnu odgovornost platformi kao finansijskih posrednika. Pored pravnih i poslovnih aspekata, Projekat će proceniti kako društveni, tako i uticaj na tržište koji bi potencijalna implementacija ovih platformi kao alternative tradicionalim izvorima finansiranja imala. Kao rezultat ovih istraživanja, Projekat će predstaviti preporuke za regulatore, posrednike i ostale zainteresovane strane u vezi sa spovođenjem potrebnih mera za implementaciju crowdfunding-a u Srbiji.

Studija uticaja knjigovođa na poresku usklađenost i poreski moral malih i srednjih preduzeća

USAID Projekat saradnje za ekonomski razvoj sprovodi istraživanje ponašanja i navika srpskih knjigovođa i njihov potencijal da povećaju poresku usklađenost malih i srednjih preduzeća. Ovo istraživanje će pružiti uvid u navike knjigovođa i njihove odnose sa Poreskom upravom kao i sa njihovim klijentima koji su mala i srednja preduzeća. Rezultati studije će predstavljati ključne indikatore ponašanja knjigovođa i važnu početnu tačku za krojenje mera kojima će se povećavati poreska usklađenost MSP. Na osnovu rezultata studije, Projekat namerava da predloži set preporuka koje će poboljšati komunikaciju između Poreske uprave i malih i srednjih preduzeća.

e-Commerce program sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija

USAID Projekat saradnje za ekonomski razvoj podržava Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija u jačanju elektronske trgovine u Srbiji kroz razvoj i implementaciju sveobuhvatnih regulatornih promena i podsticaja. Važnost elektronske trgovine za privatni sektor, uključujući mala i srednja preduzeća, u digitalnom vremenu ne može se dovoljno naglasiti, kako iz perspektive dolaženja do klijenata tako i iz perspektive smanjivanja troškova. Ipak, elektronska trgovina u Srbiji i dalje je nerazvijena. Prepreke su najveće u regulatornom okviru i srodnim sektorima kao što su logistika (kurirske i poštanske službe dostave), elektronska plaćanja i na kraju, stav malih i srednjih preduzetnika o ovom obliku trgovine. Prema poslednjem dostupnom istraživanju, 64% malih i srednjih preduzeća ne nude svoje proizvode i usluge onlajn. USAID Projekat saradnje za ekonomski razvoj i Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija radiće zajedno na identifikovanju mera koje će imati najveći pozitivan uticaj na proširenje i poboljšanje elektronske trgovine u Srbiji.

Registri dijetetskih proizvoda i zdravstvenih izjava

USAID Projekat saradnje za ekonomski razvoj podržao je sanitarnu inspekciju u razvoju dva javna elektronska registra informacija u vezi sa bezbednošću hrane: registar dijetetskih proizvoda i zdravstvenih izjava. Kada razvoj i registara bude završen, oni će značajno poboljšati rad sanitarne inspekcije time što će u njima biti sakupljeno i popisano preko 5000 proizvoda koji do sada nisu bili pod adekvatnim nadzorom. Osim što će omogućiti sveobuhvatno i blagovremeno vođenje evidencije, ovi registri će biti dostupni javnosti i predstavljaju početnu tačku u razvoju elektronskih platformi čiji je cilj da poboljšaju transparentnost i standardizaciju inspekcijskih procesa.

Finalizacija i implementiranje Zakona o alternativnim investicionim fondovima

USAID Projekat saradnje za ekonomski razvoj pruža tehničku podršku u finaliziranju i implementiranju Zakona o altnerativnim investicionim fondovima (ZAIF), koji će uvesti norme predviđene Direktivom EU o društvima za upravljanje alternativnim investicionim fondovima (Direktiva AIFM). Dodatno, Projekat će sprovesti procenu regulatornog uticaja, ali i olakšati sprovođenje javnih konsultacija i javno-privatnog dijaloga tokom procesa finalizacije i usvajanja ZAIF. Očekuje se da će ZAIF poboljšati pristup finansiranju za mala i srednja preduzeća šireći raspon dostupnih finansijskih instrumenata, posebno finansiranja putem venture capital (VC), private equity (PE) i drugih alternativnih investicionih fondova. Imajući u vidu da je Vlada Srbije sve više zainteresovana za razvoj tržišta alternativnih investicionih fondova, Projekat radi sa svojim partnerima na olakšanom prolasku ZAIF kroz zakonodavni proces do usvajanja u parlamentu, što se očekuje u prvom kvartalu 2019. godine.

Jačanje kapaciteta Mreže Inspektora Srbije

Mreža Inspektora Srbije osnovana je u oktobru 2017. godine, kao nevladino profesionalno udruženje inspektora iz svih delova Srbije. Udruženje ima za cilj da unapredi profesionalne kapacitete i etiku, da predstavlja prava i interese inspektora, promoviše dobre prakse u inspekcijskom nadzoru i poveća poverenje građana u inspektore. Trenutno, Mreža okuplja oko 1500 članova i funkcioniše na bazi dobrovoljnog članstva. USAID Projekat saradnje za ekonomski razvoj podržaće jačanje administrativnih kapaciteta Mreže, poboljšavanje međusobne i komunikacije sa javnošću i povećavanje vidljiivosti Mreže među inspektorima i građanima.

TOP